Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Ochrona danych osobowych

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informujemy, iż:
 
że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.
 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem: iod~@~mops~.~zgora~.~pl.
 
Do zakresu działania Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze należy wykonywanie zadań zleconych ustawowo, zadań określonych w uchwałach Rady Miasta Zielona Góra i zarządzeniach Prezydenta Miasta Zielona Góra, jak również zadań wynikających z zawartych porozumień i umów.
 
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz przepisów szczególnych takich jak:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  2. Ustawa z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  3. Ustawa z dnia 1 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492);
  5. Uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra;
  6. Uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra.
 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa oraz właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami będącymi realizatorami programów/szkoleń bądź zajęć).
 
Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres biuro~@~mops~.~zgora~.~pl.
 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy -  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W zależności od celu, w którym przetwarzane są dane osobowe w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym bądź jest dobrowolne.