Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Ochrona danych osobowych

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.
W sprawach związanych ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod~@~mops~.~zgora~.~pl.
Do zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wykonywanie zadań zleconych ustawowo, zadań określonych w uchwałach Rady Miasta Zielona Góra i zarządzeniach Prezydenta Miasta Zielona Góra, jak również zadań wynikających z zawartych porozumień.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz przepisów szczególnych takich jak:
1.    ustawa z dnia 1marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm);
2.    ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332);
3.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm.);
4.    Ustawa z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030);
5.    Ustawa z dnia 1 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz.U. z 2017 r. poz.2237, z późn . zm.);
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492);
7.    Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra
8.    Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON), NFZ, podmioty realizujące dożywianie dla dzieci i dorosłych, podmiot realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego).
Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

•    dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
•    żądania ich sprostowania,
•    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod~@~mops~.~zgora~.~pl
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy -  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa.
W zależności od celu, w którym przetwarzane są dane osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym bądź jest dobrowolne.